Tarvitsemme tekoja, jotta Suomi olisi maailman paras maa vanheta

Vii­me viik­koi­na on kes­kus­tel­tu pal­jon hoi­vas­ta. Jul­ki­suu­des­sa on ker­rot­tu useis­ta va­ka­vis­ta lai­min­lyön­neis­tä ikäih­mis­ten hoi­to­ko­deis­sa. Ei ole hy­väk­syt­tä­vää, et­tä yk­si­tyi­nen voi­ton ta­voit­te­lu me­nee hy­vän hoi­don ja eet­ti­sen toi­min­nan edel­le. Van­hus­ten ja hei­dän omais­ten­sa pi­tää voi­da luot­taa hoi­van laa­tuun.

Kes­kus­ta on vaa­ti­nut pit­kä­ai­kais­hoi­don hen­ki­lö­mi­toi­tuk­sen nos­ta­mis­ta ja mi­toi­tuk­sen kir­jaa­mis­ta la­kiin. Esiin tul­leet räi­ke­ät epä­koh­dat al­le­vii­vaa­vat tätä tar­vet­ta. Kun ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van pii­ris­sä on yhä huo­no­kun­toi­sem­pia van­huk­sia, ta­kaa osaa­van hen­ki­lös­tön riit­tä­vä mää­rä par­hai­ten sen, et­tä jo­kai­sen asuk­kaan hy­vin­voin­nin var­mis­ta­mi­seen on riit­tä­väs­ti ai­kaa, ja hen­ki­lös­tö voi työs­sään hy­vin.

Yk­sin hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen muut­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan van­hus­ten­hoi­don laa­tua pa­ran­na. Ku­ten usein po­li­tii­kas­sa ja var­sin­kin vaa­lien lä­hei­syy­des­sä käy, kes­kus­te­lu urau­tuu esit­tä­mään yk­sin­ker­tai­sia rat­kai­su­ja mo­ni­mut­kai­siin haas­tei­siin. Kes­kus­te­lua van­hus­ten­hoi­dos­ta pi­täi­si käy­dä ko­ko­nai­suu­te­na, muis­ta­en sa­mal­la myös esi­mer­kik­si ko­ti­hoi­don, omais­hoi­don ja per­he­hoi­don ke­hit­tä­mis­tar­peet. Pu­hu­mat­ta­kaan kai­kis­ta niis­tä en­nal­ta­eh­käi­se­vis­tä toi­mis­ta, joi­den myö­tä on mah­dol­lis­ta saa­da ikäih­mi­sel­le li­sää toi­min­ta­ky­kyi­siä vuo­sia.

Yk­si pit­kä­ai­kais­hoi­va­paik­ka mak­saa kes­ki­mää­rin 50 000 eu­roa vuo­des­sa. Sik­si jo­kai­sel­la toi­min­ta­ky­kyi­sel­lä vuo­del­la on myös kan­san­ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys: Mitä ter­veem­pä­nä ja toi­me­li­aam­pa­na ikään­ty­vä kan­sa­lai­nen voi elää, sitä pa­rem­min meil­lä on yh­teis­kun­ta­na va­raa jär­jes­tää hyvä hoi­va niil­le vuo­sil­le, kun van­huk­sen hyvä elä­mä on riip­pu­vai­nen yh­teis­kun­nan pal­ve­luis­ta. Sik­si nä­kö­kul­man pi­täi­si kai­kis­sa pal­ve­luis­sa ol­la en­nal­ta­eh­käi­sys­sä.

Lin­ja­sim­me kes­kus­tan ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen oh­jel­mas­sa, et­tä ha­lu­am­me työ­e­lä­mäs­tä van­hu­se­läk­keel­le siir­ty­vil­le la­ki­sää­tei­sen hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­tar­kas­tuk­sen, joka on suun­ni­tel­tu juu­ri tätä elä­män­ti­lan­net­ta var­ten. Tar­kas­tuk­ses­sa ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen kar­toit­taa elä­ke­läi­sen kes­kei­set ter­veys­ris­kit ja mah­dol­li­set pii­le­vät sai­rau­det sekä oh­jaa ja kan­nus­taa ter­veel­li­siin elä­män­ta­poi­hin ja so­si­aa­li­ses­ti ak­tii­vi­seen elä­mään. Tä­män­kal­tai­sia ”mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­sia” tu­lee tar­jo­ta ikäih­mi­sil­le myö­hem­mis­sä­kin ikä­vai­heis­sa. Jois­sain kun­nis­sa täl­lais­ta mal­lia on jo me­nes­tyk­sek­kääs­ti ko­keil­tu.

Toi­se­na en­nal­ta­eh­käi­se­vä­nä te­ko­na nos­tim­me oh­jel­ma­pa­pe­ris­sam­me esiin muis­ti­sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­syn. Muis­ti­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vien ih­mis­ten mää­rä kas­vaa tu­le­vai­suu­des­sa voi­mak­kaas­ti vä­es­tön ikään­ty­es­sä. Ak­tii­vi­sel­la elin­ta­pa­oh­jauk­sel­la sai­ras­tu­mi­sen al­kua on mah­dol­lis­ta siir­tää 5–10 vuot­ta.

Tar­vit­sem­me te­ko­ja ta­kaa­maan sen, et­tä Suo­mi oli­si maa­il­man pa­ras maa van­he­ta. Ajat­te­len et­tä nyt on tar­peen laa­jem­pi van­hus­pal­ve­lui­den tu­le­vai­suus­ku­van poh­din­ta koko yh­teis­kun­nas­sa: Mitä ta­voit­te­lem­me, ja mi­ten ta­voit­tei­siin on mah­dol­lis­ta pääs­tä? Aloi­tet­tu van­hus­pal­ve­lu­lain ko­ko­nais­tar­kas­te­lu tar­jo­aa tä­hän kes­kus­te­luun eri­no­mai­sen mah­dol­li­suu­den.

 

Hannakaisa Heikkinen

kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja

 

 

kolumni Suomenmaassa 1.3. 2019