Sote-uudistuksen ratkaisunhetket

Po­li­tii­kan syk­sy on to­den te­ol­la käyn­nis­ty­nyt. Koko syk­syä ja eri­tyi­ses­ti työ­täm­me so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nas­sa lei­maa so­si­aa­li- ja ter­vey­suu­dis­tuk­sen ko­ko­nai­suu­dis­tus. Toi­veem­me oli­si ol­lut, et­tä tar­vit­ta­va lain­sää­dän­tö oli­si hy­väk­syt­ty jo vii­me ke­sä­nä. Syk­sys­tä on tu­los­sa kii­rei­nen ja työn­täy­tei­nen.

Pää­tim­me so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nas­sa lo­pet­taa vii­mein asi­an­tun­ti­joi­den kuu­le­mi­set. Olem­me kuul­leet maa­lis­kuun jäl­keen va­lin­nan­va­paus­lain­sää­dän­töön liit­ty­en noin 280 asi­an­tun­ti­jaa. Usei­ta asi­an­tun­ti­joi­ta on kuul­tu mo­neen ker­taan. Kat­soim­me, et­tä nyt on ai­ka ot­taa lain­val­mis­te­lus­sa seu­raa­va as­kel.

So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan on saa­ta­va mie­tin­tön­sä val­miik­si syys­kuun ai­ka­na. Näin mie­tin­tö saa­tai­siin vie­lä pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan ar­vi­oi­ta­vak­si en­nen lo­pul­lis­ta ko­ko­nai­suu­den hy­väk­sy­mis­tä sote-va­li­o­kun­nas­sa. Sen jäl­keen on­kin vuo­ros­sa vii­mei­nen as­kel eli ää­nes­tyk­set suu­res­sa sa­lis­sa.

Maa­kun­ta- ja sote-uu­dis­tuk­sen pi­täi­si tul­la voi­maan vuo­den 2021 alus­ta. Maa­kun­ta­vaa­lit on tar­koi­tus jär­jes­tää eu­ro­vaa­lien yh­tey­des­sä 26. tou­ko­kuu­ta. Lain­sää­dän­nön tu­li­si ol­la val­mis noin puo­li vuot­ta en­nen vaa­le­ja. Ai­ka­tau­lu on kun­ni­an­hi­moi­nen ja ki­reä, mut­ta täy­sin mah­dol­li­nen. Ku­ten tie­däm­me, mo­nel­la on voi­ma­kas po­liit­ti­nen int­res­si jar­rut­taa pro­ses­sia.

Jo­kai­sen kan­sa­ne­dus­ta­jan yli puo­lu­e­ra­jo­jen on nyt syy­tä poh­tia, mikä on kan­sa­lai­sil­le pa­ras­ta. On su­rul­lis­ta, et­tä pe­rus­pal­ve­lut ovat pääs­seet ra­pau­tu­maan ja ter­veys­kes­kus­ten taso ko­e­taan pai­koin niin huo­no­na, et­tä niis­tä pu­hu­taan ylei­ses­ti ar­vaus­kes­kuk­si­na. Ny­ky­jär­jes­tel­mä on tien­sä pääs­sä. Ikään­ty­vän vä­es­tön­sä ja kas­va­vien kus­tan­nus­ten kans­sa kamp­pai­le­vil­la kun­nil­la ei ole riit­tä­vää ta­lou­del­lis­ta kan­to­ky­kyä vas­ta­ta laa­duk­kais­ta pe­rus­pal­ve­luis­ta. Sote-uu­dis­tus oli vält­tä­mä­tön ja kii­reel­li­nen jo vuo­sia sit­ten ja on sitä yhä.

Jos jou­dum­me aloit­ta­maan alus­ta, voim­me to­den­nä­köi­ses­ti ol­la täs­sä ti­lan­tees­sa, näin lä­hel­lä pää­tök­sen­te­koa vas­ta vii­den vuo­den ku­lut­tua. Vuo­sia me­nee huk­kaan, ja vii­vyt­te­lys­tä kär­si­vät lo­pul­ta eni­ten ihan ta­val­li­set suo­ma­lai­set.

Syyt, mik­si sote-uu­dis­tus on teh­tä­vä, ei­vät vii­vyt­te­le­mäl­lä hä­viä. Täl­lä vä­lin yk­si­tyis­tä­mi­nen kiih­tyi­si, so­si­aa­li- sekä ter­veys­pal­ve­lut eriy­tyi­si­vät ja kus­tan­nuk­set jat­kai­si­vat hui­maa kas­vu­aan. Tätä ke­hi­tys­kul­kua kes­kus­ta ei ha­lua tu­kea.

Op­po­si­ti­on kri­tiik­ki on ol­lut är­hä­käs­tä, mut­ta yh­te­näi­nen nä­ke­mys vaih­to­eh­dois­ta puut­tuu. Moni mal­li on jo ko­e­tel­tu. Rat­kai­sui­na on esi­tet­ty jo edel­lis­ten hal­li­tus­ten mah­dot­to­mi­na ja pe­rus­tus­lain vas­tai­si­na hau­taa­mia rat­kai­su­ja. Pää­op­po­si­ti­o­puo­lu­een sote-mal­li to­det­tiin vir­ka­mies­ten­kin toi­mes­ta se­ka­vak­si ja täs­men­ty­mät­tö­mäk­si. Sa­ma­nai­kai­ses­ti hal­li­tuk­sel­la on mal­li, jol­la ede­tä.

Tämä syk­sy on rat­kai­se­va. Me kan­sa­ne­dus­ta­jat olem­me pal­jon var­ti­joi­na. Us­kon, et­tä kan­sa ar­vos­taa kui­ten­kin enem­män ra­ken­ta­jia kuin jar­rut­ta­jia.

Puheenvuoro-kolumni Suomenmaassa 7.9.2018