Keskustalla on paljon puolus­tet­tavaa

Kes­kus­tan tv-mai­nok­ses­sa lau­le­taan: ”Minä ra­kas­tan tätä maa­ta, me­ren saa­ril­ta tun­tu­riin. Minä ra­kas­tan poh­jois­ta maa­ta, ke­sän lois­toa häi­käi­se­vää. Sa­noin ku­va­ta sitä en saa­ta, sitä sy­dän vain ym­mär­tää.”

Näissä lauseissa ki­tey­tyy pal­jon kes­kus­ta­lai­suu­den yti­mes­tä: Me pär­jääm­me, kun sin­nit­te­lem­me an­ka­rim­mas­sa­kin vas­ta­pu­hu­ris­sa ni­me­no­maan sy­dä­mis­täm­me tu­le­vas­ta rak­kau­des­ta tä­hän maa­han – yh­des­sä. Nyt jos kos­kaan sitä kes­kus­tan luon­net­ta mi­ta­taan.

Jot­kut an­ta­vat ym­mär­tää, et­tä vaa­li­tu­los on käy­tän­nös­sä ta­pu­tel­tu. Gal­lu­pit ei­vät ole yh­tä kuin vaa­li­tu­los. Kaik­ki on vie­lä mah­dol­lis­ta, eten­kin kun kes­kus­ta ja kol­me muu­ta puo­lu­et­ta ovat ai­van sum­pus­sa.

Osa ää­nis­tä on jo an­net­tu en­sim­mäi­si­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vi­nä, mut­ta moni suo­ma­lai­nen poh­tii vie­lä, mikä puo­lue ja kuka eh­do­kas oli­si luot­ta­muk­sen ar­voi­nen.

Ih­mi­sen pi­tää pys­tyä ko­ke­maan, et­tä tuo ih­mi­nen ja tuo puo­lue ym­mär­tää mi­nun ar­ke­ni haas­tei­ta. Tuon luot­ta­muk­sen syn­nyt­tä­mi­nen ja yl­lä­pi­to on vii­mei­sen kam­pan­ja­viik­kom­me tär­kein teh­tä­vä.

Keskustalla on näis­sä vaa­leis­sa pal­jon puo­lus­tet­ta­vaa. Vaa­leis­sa ei rat­kais­ta enem­pää tai vä­hem­pää kuin Suo­men suun­ta.

Vaa­leis­sa rat­kais­taan, on­ko lin­ja jat­kos­sa­kin koko Suo­men huo­mi­oi­va. Me kes­kus­ta­lai­set puo­lus­tam­me po­li­tiik­kaa, jol­la saam­me mu­kaan ja pi­däm­me mu­ka­na kaik­ki suo­ma­lai­set ja koko maan. Jos­kus se tun­tuu tais­te­lul­ta tuu­li­myl­ly­jä vas­taan.

Puo­lus­tam­me kau­pun­kien, mut­ta myös elin­voi­mais­ten maa­kun­tien Suo­mea. Em­me ole kau­pun­gis­tu­mis­ta vas­taan, mut­ta kat­som­me, et­tä sen on ta­pah­dut­ta­va hal­li­tus­ti. Isot kau­pun­git pär­jää­vät muu­toin­kin, sik­si val­ti­on ke­hit­tä­mis­pa­nos­tuk­sil­la on oi­keu­den­mu­kai­ses­ti huo­leh­dit­ta­va elä­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä myös muu­al­la Suo­mes­sa.

Puo­lus­tam­me il­mas­to­po­li­tiik­kaa, jos­sa maa- ja met­sä­ta­lous ovat osa rat­kai­sua, ei­vät syyl­li­siä. Meil­le tär­kein­tä pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­ses­sä on saas­tut­ta­vien fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den ala­sa­jo sekä ko­ti­mais­ten, uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen, en­nen muu­ta met­sien, kes­tä­vä hyö­dyn­tä­mi­nen.

Me kam­pan­joim­me myös ko­ti­mai­sen ruo­an­tuo­tan­non puo­les­ta. Em­me ha­lua vaa­ran­taa suo­ma­lai­sen ruo­an tu­le­vai­suut­ta, vaan ha­lu­am­me ha­kea rat­kai­su­ja maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sek­si ja työ­paik­ko­jen tur­vaa­mi­sek­si.

Eduskuntavaaleissa rat­kais­taan myös, mi­ten per­he­va­pai­ta Suo­mes­sa uu­dis­te­taan.

Kes­kus­ta puo­lus­taa per­hei­den eh­doil­la teh­tä­vää per­he­po­li­tiik­kaa sekä ny­kyis­tä ko­ti­hoi­don­tu­kea. Suo­ma­lais­ten toi­ve on, et­tä per­heet sai­si­vat it­se päät­tää jous­ta­vas­ti per­he­va­pai­den käy­tös­tä oman elä­män­ti­lan­teen­sa mu­kaan. Kes­kus­ta ei an­na täs­tä pe­rik­si, olem­me per­hei­den puo­lel­la.

Puo­lus­tam­me myös vii­me vuo­si­na ai­kaan­saa­dun myön­tei­sen ta­lous- ja työl­li­syys­ke­hi­tyk­sen jat­ku­mis­ta. Vain si­ten hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den tu­le­vai­suus voi­daan tur­va­ta. On huo­les­tut­ta­vaa seu­ra­ta, mi­ten vaa­li­pu­heis­sa mil­jar­dit vaan viu­hu­vat. Ne ra­hat pi­tää en­sin an­sai­ta.

Edessä on vii­mei­nen kam­pan­ja­viik­ko en­nen edus­kun­ta­vaa­le­ja. Olen saa­nut iloi­sia ter­vei­siä vaa­li­ti­lai­suuk­sis­ta ym­pä­ri Suo­men: ku­hi­na kes­kus­tan vaa­li­tel­toil­la ker­too, et­tä kent­tä­vä­ki on he­rän­nyt ja puo­lue he­rät­tää kiin­nos­tus­ta. Vaa­li­työ­hön tar­vi­taan nyt jo­kais­ta, te­ke­mään Suo­men ar­voi­sia te­ko­ja.

Kolumni Suomenmaassa 5.4.2019