Hallitusneuvottelut eivät saa estää Keskustan uusiutumista

Kes­kus­ta kär­si ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa rö­kä­le­tap­pi­on, jon­ka ta­kia olim­me en­si si­jas­sa asen­noi­tu­neet me­ne­mään op­po­si­ti­oon.

Pidimme lä­hes var­ma­na sitä, et­tä hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Ant­ti Rin­ne ta­voit­te­lee hal­li­tus­ta, jon­ka muo­dos­tai­si­vat vaa­lien voit­ta­ja­puo­lu­eet. On­han SDP:n ja ko­koo­muk­sen yh­teis­työ ol­lut rei­lun kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan niin vank­kaa, et­tä si­ni­pu­na on jää­nyt syn­ty­mät­tä vain kes­kus­tan voit­ta­es­sa vaa­lit.

Rin­ne kävi neu­vot­te­lu­ja ko­koo­muk­sen kans­sa, mut­ta lop­pu­tu­los oli sel­vä; SDP ja Rin­ne ko­ki­vat vah­vas­ti, et­tä vain kes­kus­tan kans­sa on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa peh­me­äm­mil­le ar­voil­le pe­rus­tu­vaa yh­teis­kun­taa, nyt kun ta­lous on pa­rem­mas­sa kun­nos­sa.

Rinne ve­to­si kes­kus­taan, et­tä har­kit­si­sim­me vie­lä hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin läh­töä. Kä­vim­me mon­ta kes­kus­te­lua edus­kun­ta­ryh­mäs­sä ja tar­kas­te­lim­me asi­aa mo­nel­ta kan­nal­ta. Oli sel­vää, et­tä en­nen pää­tös­tä asi­aa on ky­syt­tä­vä ken­täl­tä.

Tuo me­net­te­ly­ta­pa oli vält­tä­mä­tön, sil­lä hal­li­tus­ky­sy­mys on ja­ka­nut mie­li­pi­tei­tä puo­lu­een si­säl­lä. Syyt vaa­li­tap­pi­oon on ha­lut­tu per­kaa juu­ria myö­ten, sil­lä kan­sa­lai­sil­ta tul­lut vies­ti on otet­tu hy­vin va­ka­vas­ti.

Kun ken­tän kan­ta oli sel­vi­tet­ty, teim­me vai­ke­an rat­kai­sun. Läh­dim­me mu­kaan hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin.

Hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­mi­nen on hal­li­tu­syh­teis­työn en­sim­mäi­nen as­kel. As­ke­lei­ta eteen­päin ote­taan, jos neu­vot­te­luis­sa syn­tyy riit­tä­vä luot­ta­mus ja yh­tei­nen kuva Suo­men tu­le­vai­suu­des­ta.

Olem­me esit­tä­neet kym­me­nen kyn­nys­ky­sy­mys­tä hal­li­tuk­seen me­nol­le. Niis­tä pi­däm­me kiin­ni.

Lähdimme mukaan hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin en­nen kaik­kea puo­lus­ta­maan koko Suo­men asi­aa. Vaa­leis­sa yli 420 000 suo­ma­lais­ta an­toi luot­ta­muk­sen­sa kes­kus­tal­le.

Nyt sat­sa­taan vah­vem­min so­si­aa­li­sen oi­keu­den­mu­kai­suu­teen. On sil­ti tär­ke­ää, et­tä tu­le­van­kin hal­li­tuk­sen ta­lous- ja työl­li­syys­po­liit­ti­nen lin­ja on kes­tä­vä. Vain sitä kaut­ta so­si­aa­lis­ta oi­keu­den­mu­kai­suut­ta voi­daan vah­vis­taa kes­tä­väl­lä ta­val­la.

Li­säk­si meil­lä on vel­vol­li­suus edis­tää nii­tä asi­oi­ta, jois­ta vaa­leis­sa pu­huim­me: koko Suo­mi, per­heet, il­mas­to, suo­ma­lai­nen ruo­ka, si­vis­tys ja tur­val­li­suus. Nyt kes­kus­tan on mah­dol­lis­ta esiin­tyä vah­vem­min omal­la ää­nel­lään.

Tulemme huolehtimaan myös sii­tä, et­tä sote-uu­dis­tus saa­daan to­teu­tet­tua kes­tä­väl­lä ta­val­la. Per­hei­den ase­maa ja pe­rus­tur­vaa pa­ran­ne­taan, hy­vää ta­lous- ja työl­li­syys­ke­hi­tys­tä tu­e­taan.

Suo­men tu­lee jat­kos­sa­kin ol­la maa, jos­sa kan­nat­taa yrit­tää ja ot­taa ris­kiä. Suo­ma­lai­sen maa­ta­lou­den ja ruu­an­tuo­tan­non kan­nat­ta­vuusk­rii­siin on tuo­ta­va sel­kei­tä rat­kai­su­ja ja pa­ran­net­ta­va tuot­ta­jien ase­maa mark­ki­noil­la.

Maa­seu­tu­jen näi­vet­ty­mis­ke­hi­tys­tä on tor­jut­ta­va. Kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia on ol­ta­va kaik­ki­al­la Suo­mes­sa ja osaa­vaa työ­voi­maa on ol­ta­va tar­jol­la yri­tyk­sil­le myös maa­seu­duil­la.

Ke­min bi­o­tuo­te­teh­das osoit­taa, et­tä suo­ma­lai­sel­le met­sä­o­saa­mi­sel­le on ky­syn­tää maa­il­mal­la. Ai­om­me huo­leh­tia suo­ma­lai­ses­ta kes­tä­väs­tä met­sien hoi­dos­ta ja osaa­mi­ses­ta myös jat­kos­sa.

Keskustan on kui­ten­kin pa­nos­tet­ta­va puo­lu­een oh­jel­mal­li­seen ja toi­min­nal­li­seen uu­dis­ta­mi­seen.

Sii­nä mis­sä vuo­den 2015 vaa­lit käy­tiin sel­väs­ti kes­tä­vyys­va­je­tee­mal­la, joka toi kes­kus­tal­le vaa­li­voi­ton, ku­lu­neen ke­vään vaa­lien tee­moik­si nou­si­vat ta­lou­den ja mark­ki­na-ajat­te­lun ohi kes­tä­vä ke­hi­tys ja so­si­aa­li­nen oi­keu­den­mu­kai­suus.

Kes­kus­tal­la on ar­vo­poh­jan­sa puo­les­ta näi­hin tee­moi­hin pal­jon an­net­ta­vaa. Kes­kus­ta­lai­sen ajat­te­lun ydin­tee­ma yli­su­ku­pol­vi­suus vaa­tii, et­tä maa on an­net­ta­va pa­rem­mas­sa kun­nos­sa tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le kuin mitä sen on saa­nut.

Näin teim­me ta­lou­den koh­dal­la edel­li­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa ja nyt tu­lem­me pa­nos­ta­maan so­si­aa­li­seen ehey­teen ja koko maan ta­sa­puo­li­seen ke­hit­tä­mi­seen.

Tulevaan puheenjohtajaan koh­dis­tu­vat­kin suu­ret odo­tuk­set.

Va­lit­ta­van hen­ki­lön on kir­kas­tet­ta­va kes­kus­ta­lai­sen po­li­tii­kan ydin­tä mut­ta kat­sot­ta­va myös vah­vas­ti tu­le­vai­suu­teen. Sa­mal­la on poh­dit­ta­va kes­kus­tan lin­jo­ja sekä yhä kan­sain­vä­lis­ty­väm­pään et­tä kau­pun­gis­tu­vam­paan maa­il­maan, joka usein tuot­taa myös vas­tak­kai­na­set­te­lu­ja.

Täs­sä kes­kus­tal­la on paik­kan­sa ää­ri­päi­den lien­nyt­tä­jä­nä. Pu­heen­joh­ta­jan on toi­mit­ta­va myös hal­li­tus­ryh­män ve­tu­ri­na ja edus­tet­ta­va kes­kus­tan uut­ta ään­tä.

Sel­vää on, et­tä tar­vit­sem­me nyt ai­toa vuo­ro­pu­he­lua kan­sa­lais­ten kans­sa kes­kus­tan suun­nas­ta ja iden­ti­tee­tis­tä. Tä­hän on tar­jot­ta­va riit­tä­väs­ti mah­dol­li­suuk­sia.

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut ei­vät saa es­tää kes­kus­tan omaa uu­siu­tu­misp­ro­ses­sia.

 

Kirjoitus julkaistu Suomenmaa-lehden puheenvuoro-osiossa 17.5.2019.