Suomalaisessa keskustelussa ilmastonmuutoksesta on iso eriskummallisuus.

Tietyillä, pääasiassa isoimmissa kaupungeissa majailevilla elitistisillä piireillä näyttää olevan pakonomainen tarve puuttua siihen, mitä tavalliset ihmiset syövät, juovat ja muutenkin jokapäiväisessä elämässään tekevät.

Jostain syystä päämedia antaa näille puheenvuoroille paljon palstatilaa.

Luulin, että polttomoottorien kieltämisen ja lihaveron jälkeen lakipiste tässä tavallisten ihmisten arjelle vieraassa kolloudessa oli saavutettu, kun suomalaisia perheitä vaadittiin rajoittamaan lapsilukuaan – vaikka maamme kärsii ennennäkemättömästä vauvapulasta.

Mutta ei. Nyt julkisuudessa on ollut esillä vaatimuksia (esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuuston keskustelu ja Kokoomuksen valtuutetun aloite) vähentää roimasti paitsi lihan myös maidon tarjoamista lasten ja vanhusten ruokailuissa.

Joutuu vakavasti kysymään, onko hulluudella mitään rajoja, kun yhteiskuntamme heikoimmatkin otetaan tämän ideologisen sodan välikappaleiksi?

Olen tehnyt vuosia töitä vanhusten sairaanhoitajana entisessä elämässäni. Viime ajat olen saanut toimia Vanhustyön Keskusliiton puheenjohtajana.

Tiedän kokemuksesta, että vanhusten aliravitsemus on oikea ja vakava ongelma. Monet vanhukset ovat todella huonokuntoisia ja etenkin muistisairaat vanhukset tarvitsevat tuttua ja maittavaa ruokaa. Maito on heille myös luuston kunnon kannalta tärkeä osa päivittäistä ateriointia.

Suosittelen lämpimästi julkisuudessa puheenvuoroja käyttäville käytännön tutustumista vanhustenhoidon arkeen Suomessa. Vanhustenhoidossa on -niin Helsingissä kuin koko maassa- oikeita ongelmia, joita olisi yhdessä ratkaistava. Jokainen vanhus ansaitsee ihmisarvoisen ja inhimillisen hoivan, mihin kuuluu säännöllinen ja tasapainoinen ravitsemus.

Ylipäätään politiikalla pitäisi parantaa ihmisten arkea, ei hankaloittaa sitä.

Ilmasto ei pelastu viemällä maito lasten ja vanhusten suusta. Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että kaikista tärkeintä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on korvata saastuttava fossiilinen energia ja polttoaineet uusiutuvilla. Esimerkiksi Helsingissä kivihiilenpoltto jatkuu. Hiljaisuus näistä oikeasti päästöjä vähentävistä ratkaisuista on suorastaan korviahuumaavaa.

Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen on tyytyväinen siihen, että Kuopion pelastusopiston aloituspaikat nousevat sisäministeriön päätöksellä syksyllä 2020.

Luvassa on arviolta parinkymmenen aloituspaikan vuosittainen nosto. Sisäministeriön tuore päätös merkitsee myös sitä, että Helsingin pelastuskoulun sisäänotto päättyy lopullisesti syksyllä 2021 ja Suomen kaikki palomiehet koulutetaan jatkossa Kuopiossa.

  • Kuopion pelastuskoulutuksen vahvistaminen ja valtakunnallisen pelastuskoulutuksen täysi keskittäminen Kuopioon on Suomen ja Savon kannalta hyvä toimintalinja, Heikkinen sanoo.
  • Uudet opiskelijat, heitä seuraavat eurot ja vahvempi pelastusopisto ovat Kuopion seudulle tärkeä asia.

Heikkisen mukaan nyt on päätetty, että Helsingin pelastuskoulu ei saa lupaa ottaa uusia opiskelijoita vuoden 2021 jälkeen. Koska Kuopion vahvistus tapahtuu jo ennen Helsingin sisäänoton lopetusta, kasvaa pelastusalan ammattilaisten koulutustahti Suomessa väliaikaisesti.

  • Suomi tarvitsee lisää pelastajia. On tärkeää, että tähän vaativaan työhön löytyy riittävästi rautaisia ammattilaisia, Heikkinen sanoo.

Tasavallan presidentti vie ilmastokeskustelua tolkulliseen suuntaan (Ilta-Sanomat 4.9.) kannustaessaan ihmisiä pohtimaan, miten itse kukin voi toimia arjen asioissa.

Keskustassa olemme pitkään olleet sillä kannalla, että tämä on juuri oikea tapa ylhäältä saneltujen, ihmisten arkea hankaloittavien kieltojen, rajoitteiden ja muiden järjettömyyksien sijaan.

Ei ilmasto pelastu lihaveroilla tai pakollisilla kasvisruokapäivillä, vaan sillä, että saastuttava fossiilinen energia ja polttoaineet korvataan mahdollisimman pitkälle uusiutuvilla, ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa ja ennen muuta laittamalla maailman suurimmat saastuttajat viimein kantamaan vastuunsa.

Arjessa jokainen voi valita kotimaista ruokaa, joka on maailmankärkeä niin ilmaston, laadun kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta. On kyse sitten naudanlihasta tai härkäpavuista, suomalaisen lihan, kasvisten tai kalan valitseminen on arjen järkivihreä teko samoin kuin ruokahävikin vähentäminen.

”Ilmastomilitanttien” kannattaisikin laittaa voimavaransa oikeisiin ratkaisuihin kuluttajien ja ennen muuta suomalaisten ruoantuottajien syyllistämisen sijaan. Ruoantuottajat ansaitsevat paitsi yhteisen kiitoksen myös nykyistä oikeudenmukaisemman korvauksen tekemästään työstä. Uskon tavallisten, järkevien suomalaisten olevan tästä samaa mieltä.

Kes­kus­ta kär­si ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa rö­kä­le­tap­pi­on, jon­ka ta­kia olim­me en­si si­jas­sa asen­noi­tu­neet me­ne­mään op­po­si­ti­oon.

Pidimme lä­hes var­ma­na sitä, et­tä hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Ant­ti Rin­ne ta­voit­te­lee hal­li­tus­ta, jon­ka muo­dos­tai­si­vat vaa­lien voit­ta­ja­puo­lu­eet. On­han SDP:n ja ko­koo­muk­sen yh­teis­työ ol­lut rei­lun kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan niin vank­kaa, et­tä si­ni­pu­na on jää­nyt syn­ty­mät­tä vain kes­kus­tan voit­ta­es­sa vaa­lit.

Rin­ne kävi neu­vot­te­lu­ja ko­koo­muk­sen kans­sa, mut­ta lop­pu­tu­los oli sel­vä; SDP ja Rin­ne ko­ki­vat vah­vas­ti, et­tä vain kes­kus­tan kans­sa on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa peh­me­äm­mil­le ar­voil­le pe­rus­tu­vaa yh­teis­kun­taa, nyt kun ta­lous on pa­rem­mas­sa kun­nos­sa.

Rinne ve­to­si kes­kus­taan, et­tä har­kit­si­sim­me vie­lä hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin läh­töä. Kä­vim­me mon­ta kes­kus­te­lua edus­kun­ta­ryh­mäs­sä ja tar­kas­te­lim­me asi­aa mo­nel­ta kan­nal­ta. Oli sel­vää, et­tä en­nen pää­tös­tä asi­aa on ky­syt­tä­vä ken­täl­tä.

Tuo me­net­te­ly­ta­pa oli vält­tä­mä­tön, sil­lä hal­li­tus­ky­sy­mys on ja­ka­nut mie­li­pi­tei­tä puo­lu­een si­säl­lä. Syyt vaa­li­tap­pi­oon on ha­lut­tu per­kaa juu­ria myö­ten, sil­lä kan­sa­lai­sil­ta tul­lut vies­ti on otet­tu hy­vin va­ka­vas­ti.

Kun ken­tän kan­ta oli sel­vi­tet­ty, teim­me vai­ke­an rat­kai­sun. Läh­dim­me mu­kaan hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin.

Hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­mi­nen on hal­li­tu­syh­teis­työn en­sim­mäi­nen as­kel. As­ke­lei­ta eteen­päin ote­taan, jos neu­vot­te­luis­sa syn­tyy riit­tä­vä luot­ta­mus ja yh­tei­nen kuva Suo­men tu­le­vai­suu­des­ta.

Olem­me esit­tä­neet kym­me­nen kyn­nys­ky­sy­mys­tä hal­li­tuk­seen me­nol­le. Niis­tä pi­däm­me kiin­ni.

Lähdimme mukaan hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin en­nen kaik­kea puo­lus­ta­maan koko Suo­men asi­aa. Vaa­leis­sa yli 420 000 suo­ma­lais­ta an­toi luot­ta­muk­sen­sa kes­kus­tal­le.

Nyt sat­sa­taan vah­vem­min so­si­aa­li­sen oi­keu­den­mu­kai­suu­teen. On sil­ti tär­ke­ää, et­tä tu­le­van­kin hal­li­tuk­sen ta­lous- ja työl­li­syys­po­liit­ti­nen lin­ja on kes­tä­vä. Vain sitä kaut­ta so­si­aa­lis­ta oi­keu­den­mu­kai­suut­ta voi­daan vah­vis­taa kes­tä­väl­lä ta­val­la.

Li­säk­si meil­lä on vel­vol­li­suus edis­tää nii­tä asi­oi­ta, jois­ta vaa­leis­sa pu­huim­me: koko Suo­mi, per­heet, il­mas­to, suo­ma­lai­nen ruo­ka, si­vis­tys ja tur­val­li­suus. Nyt kes­kus­tan on mah­dol­lis­ta esiin­tyä vah­vem­min omal­la ää­nel­lään.

Tulemme huolehtimaan myös sii­tä, et­tä sote-uu­dis­tus saa­daan to­teu­tet­tua kes­tä­väl­lä ta­val­la. Per­hei­den ase­maa ja pe­rus­tur­vaa pa­ran­ne­taan, hy­vää ta­lous- ja työl­li­syys­ke­hi­tys­tä tu­e­taan.

Suo­men tu­lee jat­kos­sa­kin ol­la maa, jos­sa kan­nat­taa yrit­tää ja ot­taa ris­kiä. Suo­ma­lai­sen maa­ta­lou­den ja ruu­an­tuo­tan­non kan­nat­ta­vuusk­rii­siin on tuo­ta­va sel­kei­tä rat­kai­su­ja ja pa­ran­net­ta­va tuot­ta­jien ase­maa mark­ki­noil­la.

Maa­seu­tu­jen näi­vet­ty­mis­ke­hi­tys­tä on tor­jut­ta­va. Kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia on ol­ta­va kaik­ki­al­la Suo­mes­sa ja osaa­vaa työ­voi­maa on ol­ta­va tar­jol­la yri­tyk­sil­le myös maa­seu­duil­la.

Ke­min bi­o­tuo­te­teh­das osoit­taa, et­tä suo­ma­lai­sel­le met­sä­o­saa­mi­sel­le on ky­syn­tää maa­il­mal­la. Ai­om­me huo­leh­tia suo­ma­lai­ses­ta kes­tä­väs­tä met­sien hoi­dos­ta ja osaa­mi­ses­ta myös jat­kos­sa.

Keskustan on kui­ten­kin pa­nos­tet­ta­va puo­lu­een oh­jel­mal­li­seen ja toi­min­nal­li­seen uu­dis­ta­mi­seen.

Sii­nä mis­sä vuo­den 2015 vaa­lit käy­tiin sel­väs­ti kes­tä­vyys­va­je­tee­mal­la, joka toi kes­kus­tal­le vaa­li­voi­ton, ku­lu­neen ke­vään vaa­lien tee­moik­si nou­si­vat ta­lou­den ja mark­ki­na-ajat­te­lun ohi kes­tä­vä ke­hi­tys ja so­si­aa­li­nen oi­keu­den­mu­kai­suus.

Kes­kus­tal­la on ar­vo­poh­jan­sa puo­les­ta näi­hin tee­moi­hin pal­jon an­net­ta­vaa. Kes­kus­ta­lai­sen ajat­te­lun ydin­tee­ma yli­su­ku­pol­vi­suus vaa­tii, et­tä maa on an­net­ta­va pa­rem­mas­sa kun­nos­sa tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le kuin mitä sen on saa­nut.

Näin teim­me ta­lou­den koh­dal­la edel­li­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa ja nyt tu­lem­me pa­nos­ta­maan so­si­aa­li­seen ehey­teen ja koko maan ta­sa­puo­li­seen ke­hit­tä­mi­seen.

Tulevaan puheenjohtajaan koh­dis­tu­vat­kin suu­ret odo­tuk­set.

Va­lit­ta­van hen­ki­lön on kir­kas­tet­ta­va kes­kus­ta­lai­sen po­li­tii­kan ydin­tä mut­ta kat­sot­ta­va myös vah­vas­ti tu­le­vai­suu­teen. Sa­mal­la on poh­dit­ta­va kes­kus­tan lin­jo­ja sekä yhä kan­sain­vä­lis­ty­väm­pään et­tä kau­pun­gis­tu­vam­paan maa­il­maan, joka usein tuot­taa myös vas­tak­kai­na­set­te­lu­ja.

Täs­sä kes­kus­tal­la on paik­kan­sa ää­ri­päi­den lien­nyt­tä­jä­nä. Pu­heen­joh­ta­jan on toi­mit­ta­va myös hal­li­tus­ryh­män ve­tu­ri­na ja edus­tet­ta­va kes­kus­tan uut­ta ään­tä.

Sel­vää on, et­tä tar­vit­sem­me nyt ai­toa vuo­ro­pu­he­lua kan­sa­lais­ten kans­sa kes­kus­tan suun­nas­ta ja iden­ti­tee­tis­tä. Tä­hän on tar­jot­ta­va riit­tä­väs­ti mah­dol­li­suuk­sia.

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut ei­vät saa es­tää kes­kus­tan omaa uu­siu­tu­misp­ro­ses­sia.

 

Kirjoitus julkaistu Suomenmaa-lehden puheenvuoro-osiossa 17.5.2019.

Kannanotto. Julkaistu: 08.04.2019, 14:16
Suomen Keskusta r.p.

 

tiedotusvälineille

 

 

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi maanantaina, että Geologian tutkimuskeskus (GTK) antaa synninpäästön turvetuotannolle vesistötaakan aiheuttajana.

 

-Näyttää siltä, että turvetuotanto on joutunut pitkään kantamaan vesistövaikutusten osalta taakkaa, joka ei sille kuulu. Päättäjillä ja kansalaisilla on ollut käsitys turpeesta suurena vesistöjen likaajana, toteaa Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen.

 

GTK:n laaja tutkimus osoittaa, että turvetuotannolla ei kuitenkaan ole ollut sellaista vaikutusta kiintoaineen kertymisessä järvien pohjiin, mitä yleisesti luullaan. Liejua ja mutaa kertyy luonnostaan kaikkiin, myös luonnontilaisiin järviin.

 

Heikkinen korostaa, että poliittisen päätöksenteon pitää ympäristö- ja energiakysymyksissäkin nojautua tutkittuun tietoon.

 

-Turvetta käytetään polttolaitoksissa yhdessä puun kanssa sähkön ja lämmön tuotantoon. Yhdessä ne palavat puhtaammin, pienentävät hiukkaspäästöjä ja samalla parantavat laitosten tehokkuutta, Heikkinen muistuttaa.

 

Keskusta ei missään nimessä väheksy turpeen aiheuttamia ilmastovaikutuksia. Olemme linjanneet, että kiireellisimpänä tulee luopua fossiilisista tuontipolttoaineista, minkä jälkeen voidaan asteittain luopua energiaturpeen käytöstä.

 

Heikkinen muistuttaa, että turveteollisuus on mittava työllistäjä. Meidän on kaikissa oloissa huolehdittava myös energiateollisuuden huoltovarmuudesta. Biopolttoaineiden lisäksi turve täydentää tältä osin energiaomavaraisuuttamme.

 

-Turve tulee poistumaan energiapaletista liukuvasti hakkeen seospolttoaineena päästöoikeuden hintakehityksen myötä 2030-luvulla. Turpeen käyttö tuleekin siirtymään entistä enemmän uusiin tuotteisiin, kasvualustojen lisäksi turvetta tullaan käyttämään esimerkiksi aktiivihiilen raaka-aineena, jolla päinvastoin vähennetään ilmaan tulevia pienhiukkaspäästöjä, lisää Heikkinen

Hannakaisan Sanomat ilmestyi ensimmäisiin postilaatikoihin viime viikolla. Jakelua jatketaan ennakkoäänestyksen alkupäiville asti sekä vaalitilaisuuksissa tämä jälkeenkin.

Aluperäinen digilehti löytyy edelleen netistä, mutta nyt on tarjolla myös päivittyvä versio, johon tulevat tuoreet tulevat tapahtumat.

Päivittyvän Hannakaisan Sanomat löydät tästä.

Nähdään toreilla ja tapahtumissa!

Kokoomuksessa on viime vuodet ollut menossa linja- ja valtataistelu.

Se on kilpistynyt puheenjohtaja Petteri Orpon ja Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren välille ja läikkynyt toistuvasti myös julkisuuteen jokaisen suomalaisen nähtäville.

Kokoomuksen esittelemä ”sote-malli” osoittaa, että vapaavuorelaiset – ”oikeiston oikeisto” – ovat päässeet puolueessa toden teolla niskan päälle.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta tämä näyttää tarkoittavan suoranaista taantumuksellisuutta.

Kokoomuksen mielestä mitään tarvitse tehdä, vaikka ihmiset eivät pääse lääkäriin ja vanhustenhoidossa on vakavia puutteita. ”Oikeiston oikeiston” tavoite toisin sanoen näyttää siis olevan levittää yksityisille ”pörriäisille” punainen matto sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Melkoinen suunnanmuutos yhteiskunnan uudistajana niin mielellään esiintyvältä Kokoomukselta.

Keskusta ja muutkin puolueet ovat voimakkaasti toista mieltä. Tasa-arvoiset palvelut on turvattava jokaiselle. Lääkäriin on päästävä nopeammin. Vanhustenhoito on laitettava kuntoon. Kaikki tämä edellyttää kuntia leveämpiä hartioita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Vapaavuoren saavuttaman hegemonia Kokoomuksessa ei liity kuitenkaan pelkästään sote-uudistukseen. Jo pidemmän aikaa on ollut nähtävissä, että Helsingin kaupungintalolta yritetään tehdä vallankumousta koko yhteiskuntapolitiikkaan.

Vapaavuoren tavoitehan on, että Suomea kehitetään suurkaupunkivetoisesti kautta linjan – palveluista työpaikkoihin, koulutukseen ja liikenteeseen. Se tarkoittaisi selän kääntämistä vähintään puolelle Suomelle ja kaiken vallan keskittymistä muutaman kokoomusjohtoisen kaupungin käsiin. Se tarkoittaisi vahvojen Suomea. Joutuu kysymään, tämäkö on nyt myös Kokoomuksen virallinen tavoite?

Keskustalle tämä ei käy. Eikä näytä onneksi käyvän suomalaisillekaan. Esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden keskiviikkona julkaiseman tutkimuksen mukaan selvä enemmistö suomalaisista tukee koko maan asuttuna pitämistä. Myös helsinkiläisistä yli puolet oli tällä kannalla eli pormestarinsa kanssa eri mieltä.

Uusi tilanne herättää myös perusteltuja kysymyksiä johtajuudesta. Johdetaanko Kokoomusta oikeasti Helsingin kaupungintalolta? Kuka Kokoomuksen pääministeriehdokas todellisuudessa on? Kysyykö Petteri Orpo taustalla Jan Vapaavuorelta luvan asiassa kuin asiassa?

Vaaleihin on enää vajaa kuukausi aikaa. Äänestäjillä on oikeus tietää.

Kannanotto

Tiedotusvälineille                    Julkaistavissa heti

22.2.2019

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnosta:

 

SOTE VOIDAAN SAADA VALMIIKSI – NYT MITATAAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN TOIMINTAKYKY

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tehnyt perusteellista työtä sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausuntonsa kanssa. Erityistä kiitosta ansaitsee onnistuminen perustuslakivaliokunnan yksimielisyyden vaalimisessa.

 

Perustuslakivaliokunnan näkemys mahdollistaa sote- ja maakuntauudistuksen loppuun saattamisen nykyisen eduskunnan aikana. Aikaa on vähän, mutta riittävästi, jos halua ja kykyä etenemiseen löytyy.

 

Seuraavina viikkoina mitataan ennen muuta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakyky. Sen työ jatkuu maanantaina. Eduskuntavaalien läheisyydestä huolimatta nyt on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle. Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat liian arvokkaita vaali- ja puoluepolitikointiin.

 

Sote- ja maakuntauudistusta tarvitaan tasa-arvoisten palvelujen turvaamiseksi koko Suomessa myös tulevaisuudessa. Se on myös iso osa ratkaisua esimerkiksi vanhustenhoidon ongelmiin, kun hoivan kilpailutus ja kokonaisulkoistukset kunnissa saadaan loppumaan.

 

Maakunnat ovat perustuslain mukainen ratkaisu palvelujen järjestämiseksi ja maakunnissa valmistelut ovat jo pitkällä. Vain eduskunnan päätökset puuttuvat.

 

Uudistusta on yritetty noin neljätoista vuotta. Eduskunnan on kannettava sille kuuluva valta ja vastuu ja vietävä päätöksentekoon uudistus, joka turvaa suomalaisten palvelut myös tulevaisuudessa. Kyse on myös poliittisen päätöksenteon uskottavuudesta ylipäätään.

TIEDOTE

julkaistavissa heti

 

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti moittii ratkaisussaan sisäministeri Kai Mykkästä (Kok.) ja sisäministeriötä Kriisinhallintakeskuksen siirtopäätöksen valmistelusta.

Oikeuskanslerin mukaan Mykkänen ja hänen johtamansa ministeriö menettelivät hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti, kun siirtopäätöstä valmisteltiin vain yhden vaihtoehdon pohjalta.

  • Ohjeet valmistelusta ovat säännösten mukaan selkeät, valmistelun olisi pitänyt olla monipuolisempaa, moniarvoisempaa ja useampia vaihtoehtoja vertailevaa, sanoo kansanedustaja ja keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen.
  • Reiluinta olisi nyt perua näin huonosti valmisteltu päätös, Heikkinen vaatii.

Oikeuskanslerin mielestä siirtoa koskevassa sisäministeriön tiedotteessa annettiin myös ristiriitaisia tietoja päätöksenteon eri vaiheista.

  • Kyseessä oli kokoomusministeriltä tietoinen keskittämispäätös, jyrähtää keskustan Heikkinen.

 

Lisätietoja

Hannakaisa Heikkinen

puh. 050 512 2886

 

Keskustan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen mukaan vasemmistopuolueet ja -poliitikot ymmärtävät tahallaan väärin pääministeri Juha Sipilän kannanottoja hoivayritys Esperi Caresta.

 

– Se, että Valvira on puuttunut Esperi Caren toiminnan kiistattomiin ja vakaviin puutteisiin osoittaa, että valvonta Suomessa toimii. Tämän pääministeri totesi.

 

– Totta kai myös valvonnassa on edelleen parannettavaa. Sote- ja maakuntauudistus antaa mahdollisuuden paitsi valvonnan parantamiseen, mutta mahdollistaa myös sen, että jatkossa nykyisen kaltaisia vanhusten- tai vammaisten asumis- ja hoivapalveluiden kokonaisulkoistuksia ei talousvaikeuksissa olevien kuntien tarvitse edes harkita, myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Heikkinen sanoo.

 

Heikkinen tähdentää, että jokainen ikäihminen Suomessa ansaitsee turvallisen, inhimillisen ja laadukkaan hoivan.

 

– Suomalaisessa vanhustenhoidossa on pitkältä ajalta periytyviä ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää yhteistyötä – ei muiden sanomisten tahallista väärinymmärtämistä ja ohipuhumista. Toivottavasti tulevina viikkoina jokainen puolue esittää omat ratkaisunsa vanhustenhoidon tilan parantamiseksi, Heikkinen toteaa.