Jokaiselle vanhukselle on turvattava turvalliset ja arvokkaat elämän viimeiset vuodet. Se on velvollisuutemme.

Vanhustenhoidon vakavat laiminlyönnit yksityisten hoivajättien toimipaikoissa osoittavat, että ahneus on mennyt inhimillisyyden edelle. Voitontavoittelu on ottanut niskalenkin hyvästä hoidosta ja hoivasta.

Ihmisten suuttumus on ymmärrettävää ja oikeutettua. Vanhustenhoidon tila ei kuitenkaan ole mitenkään uusi, tämän tai edellisen hallituskauden aikana syntynyt ongelma. Ongelmat ja haasteet ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä -ja jo silloin kun itse alotin sairaanhoitajaopintoni yli 20 vuotta sitten. Yksikään puolue ei voi vetäytyä vastuustaan. Yhdessä olemme syyllisiä ja yhdessä on löydettävä myös ratkaisut.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on tarttunut ripeästi tuoreisiin ongelmiin. Hoito- ja hoiva-alan toimijoiden kesken on sovittu lista toimista, joilla osaltaan parannetaan vanhustenhoidon tilannetta. On tärkeää, että toimet nyt päättäväisesti toteutetaan.

Saarikko on myös aloittanut valmistelun sitovan hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin nykyisen suosituksen sijaan. Tämä on ollut myös hoiva-alan työntekijöiden toive.

Keskustan tavoite on, että uudistuksesta sovitaan eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa. Tavoittelemme mitoituksen korotusta 0,7 tasolle. On rehellistä myöntää että lakia ei saada muutettua enää tällä kaudella. Hyvään lainsäädäntötyöhön kuuluu huolellinen vaikutusarviointien tekeminen ja eri osapuolten kuuleminen, siihen ei muutama viikko riitä. Isot päätökset täytyy tehdä huolella. Samalla on arvioitava vanhuspalvelulain muuttamistarpeita laajemminkin.

Pelkkä hoitajamitoituksen korottaminen ei kuitenkaan riitä. Vanhustenhoito ei tule kuntoon vain heikoimmassa kunnossa olevien laitoshoitoa parantamalla. Samalla on muistettava esimerkiksi koti- ja omaishoidon kehittäminen. Keskusta ehdottaa myös vanhusvaltuutetun tehtävän perustamista.

Kymmenen vuoden päästä Suomessa on yli 75-vuotiaita 300 000 enemmän kuin nyt. 20 vuoden päästä tulemme käyttämään kaksinkertaisen määrän varojamme ikäihmisten hoivaan. Tämä vaatii päättäjiltä viisautta. Vanhustenhoidon kestävä parantaminen ei tapahdu millään yksittäisellä teolla, mutta tärkeintä on kaksi asiaa: Ensinnäkin työllisyyden on kasvettava. Työllisyysasteen nousu on pohja sille, että voimme rahoittaa julkiset palvelumme. Toiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja palveluiden painopistettä on saatava peruspalveluita eli muun muassa vanhusten palveluita tukevaksi. Siksi meidän on vihdoin saatava maakunta- ja sote-uudistus toteutettua yli kymmenen vuoden jahnaamisen jälkeen.

Hannakaisa Heikkinen
Kansanedustaja, Kiuruvesi
Keskustan varapuheenjohtaja,
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

 

 

Viime viikkojen kuumin yhteiskunnallinen keskustelu on käyty vanhusten hoivan tilasta. Kuten usein politiikassa käy -ja varsinkin vaalien läheisyydessä- keskustelu helposti urautuu ja tahdotaan esittää yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin.

 

Keskustelussa on noussut esille, että vanhusväestömme määrä kasvaa hyvin voimakkaasti lähivuosina ja -vuosikymmeninä. On puhuttu, että vanhusten hoivan ja -hoidon resursseja tarvitaan lisää. En kuitenkaan ole kuullut ollenkaan puhetta siitä, miten voimme vaikuttaa siihen, että ikääntyvän väestömme toimintakyky säilyisi hyvänä mahdollisimman pitkään.

 

Yksi pitkäaikaishoivapaikka maksaa keskimäärin 50 000 euroa vuodessa. Siksi jokaisella toimintakykyisellä vuodella on suuri kansantaloudellinen merkitys: mitä terveempänä eläkkeelle jäävät kansalaisemme tulevat eläkevuotensa mahdollisimman pitkään elävät, sitä paremmin meillä on yhteiskuntana varaa järjestää hyvä hoiva niille vuosille, kun vanhuksen hyvä elämä on riippuvainen yhteiskunnan palveluista.

 

Työelämästä eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos. Moni ihminen on hyvin voimakkaasti sitoutunut työhönsä ja työyhteisöönsä. Eläköityminen voi tuoda myös negatiivisia tunteita, tyhjyyttä ja tarpeettomuuden tunnetta.

 

Linjasimme Keskustan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmassa, että haluamme eläkevuosiaan aloittaville mahdollisimman hyvät eväät. Siksi työelämästä vanhuuseläkkeelle siirtyville tulee tarjota lakisääteinen hyvinvointi- ja terveystarkastus, joka on suunniteltu juuri tätä elämäntilannetta varten. Tarkastuksessa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaa eläkeläisen keskeiset terveysriskit ja mahdolliset piilevät sairaudet sekä ohjaa ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja sosiaalisesti aktiiviseen elämään.

 

Neuvolajärjestelmä on yhteinen ylpeytemme. Keskusta haluaa myös ikäihmisille oman ”neuvolan”, johon ikäryhmät kutsutaan määrävuosin. Ensimmäinen lakisääteinen terveystarkastus tarvitaan työelämästä vanhuuseläkkeelle siirtyville – heille, jotka siirtyvät pois työterveyshuollon piiristä.

 

Hyvinvointi- ja terveystarkastus eläköityville on yksi konkreettinen teko, jonka tarvitsemme, jotta Suomi on maailman paras maa myös vanheta. Tulen tulevien viikkojen aikana kertomaan lisää konkreettisia ehdotuksia, joilla Keskusta haluaa rakentaa Suomea, jossa tulevaisuutta ei tarvitse pelätä.

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa valmistaudutaan huhtikuussa koittaviin eduskuntavaaleihin. Valmistelua on tehty myös Vanhustyön keskusliitossa ja vaaleista ikäihmisten näkökulmasta kertoo myös tämä käsissäsi oleva tuore Vanhustyö –lehti.

 

Yli 65-vuotiaita on Suomessa jo miljoona ja määrä on kasvava. Pidempi elämä on hyvinvointiyhteiskuntamme suuri saavutus, jota on vaalittava. Ikäihmiset ovat monella tapaa yhteiskunnan voimavara ja rikkaus. Väestön vanheneminen ja hyvin iäkkäiden ihmisten määrän kasvu vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja kaikkiin sukupolviin. Yhteiskunnan tulee ohjata tuota muutosta siten, että pitkä elinikä koituu kaikille hyväksi ja että vastaamme siitä syntyviin uusiin tarpeisiin.

 

Hyvän yhteiskuntakehityksen turvaamiseksi päätöksenteossa on huomioitava myös ikääntyvät ja heidän tarpeensa. Elämän haurastuessa monen riippuvuus yhteiskunnasta ja sen palveluista kasvaa. Tämä vaikuttaa paitsi ikääntyneen omaan elämään, mutta myös hänen läheisiinsä. Perhelähtöiseen ajatteluun pitää kuulua kaikki sukupolvet.

 

Ajattelen ikäihmisten asian olevan politikoille tärkeä – jo siitäkin syystä, että eläkeläiset seuraavat aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua ja äänestävät nuorempia ikäluokkia useammin. Tyhjiä lupauksia ei kasvava vanhusväestö kuitenkaan tarvitse.

 

Vanhustyön keskusliitto toimii ja tekee työtä arvokkaan vanhuuden puolesta. Liitto lähtee omassa eduskuntavaalityössään siitä, että ikäihmiset ovat yhteiskunnan tärkeä tukipilari, ei vain palveluiden tai etuuksien kohde. Ikäihmisten oma panos on otettava käyttöön esimerkiksi palveluiden, asumisratkaisujen ja elinympäristön kehittämiseen. Osallisuuden tunnetta on vaalittava kaikin keinoin. Aktiivisella vanhusväestöllä on valtavasti osaamispääomaa, jota on osattava yhteiskunnassamme hyödyntää.

 

Vanhustyön keskusliitto haluaa olla rakentamassa Suomea, jossa ikääntymistä ei tarvitse pelätä. Tähän työhön kutsumme eduskuntavaaliehdokkaita ja huhtikuussa valittavia uusia kansanedustajia mukaan.

 

Hannakaisa Heikkinen

Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja

Kansanedustaja

Pääkirjoitus Vanhustyön keskusliiton Vanhustyö -lehdessä 1/2019

Vii­me viik­ko­jen po­liit­ti­nen kes­kus­te­lu on jäl­leen nos­ta­nut esiin yh­den olen­nai­sen ja­ko­lin­jan puo­lu­ei­den vä­lil­lä: kau­pun­gis­tu­mi­sen vauh­dit­ta­jat ja he, jot­ka ym­mär­tä­vät sen, et­tä koko maas­sa on voi­ta­va asua, teh­dä työ­tä ja yrit­tää. Meil­lä kes­kus­ta­lai­sil­la olo jäl­kim­mäi­ses­sä jou­kos­sa tun­tuu usein ai­ka yk­si­näi­sel­tä.

Viime vii­kol­la Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jil­ta ky­syt­tiin, kan­nat­ta­vat­ko he kau­pun­gis­tu­mi­sen ja kes­kit­tä­mi­sen vauh­dit­ta­mis­ta il­mas­to­syis­tä. Vih­re­ää va­loa täl­le näyt­ti va­sem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den li­säk­si myös ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja.

Tä­män ajat­te­lun taus­tal­la on vank­ka us­ko­mus sii­hen, et­tä kes­kit­tä­mäl­lä vä­es­tö kau­pun­kei­hin on mah­dol­lis­ta tor­jua il­mas­ton­muu­tos­ta. Kui­ten­kaan tut­ki­mus ei tätä ajat­te­lua tue.

Asi­aa on tut­kit­tu Suo­mes­sa­kin ja tu­lok­set ovat sel­ke­ät: pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­van vuo­tui­set hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt ovat lä­hes 30 pro­sent­tia suu­rem­mat kuin maal­la asu­van. Ero joh­tuu suu­rem­mas­ta ku­lu­tuk­ses­ta ja asu­mi­sen suu­rem­mis­ta ener­gi­a­kus­tan­nuk­sis­ta.

Ilmastonmuutosta ei siis yk­sin rat­kai­se se, kuin­ka lä­hel­lä toi­si­aan ih­mi­set asu­vat. Sen si­jaan rat­kai­se­va mer­ki­tys on ko­ko­nais­pääs­töil­lä ja -ku­lu­tuk­sel­la.

Mo­nel­la pit­kien etäi­syyk­sien pääs­sä asu­val­la syn­tyy kyl­lä pääs­tö­jä ar­kie­lä­mäl­le vält­tä­mät­tö­mäs­tä au­toi­lus­ta – mut­ta vas­ti­neek­si elä­män­ta­pa on usein muu­ten yk­sin­ker­tai­nen ja so­pu­soin­nus­sa ym­pä­röi­vän luon­non kans­sa.

Mo­nen mie­leen on is­kos­tu­nut sy­vään van­ha ta­lon­poi­kai­nen aja­tus sii­tä, et­tä talo on jä­tet­tä­vä tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin it­se on sen saa­nut – ja tuo ajat­te­lu pä­tee myös suh­tees­sa lä­hiym­pä­ris­töön, luon­toon ja koko yh­tei­seen maa­pal­loom­me.

Ilmastonmuutos on yk­si tu­le­vai­suu­tem­me suu­rim­mis­ta haas­teis­ta, mut­ta on tun­nus­tet­ta­va, et­tä eko­lo­gi­ses­ti voi asua niin maal­la kuin kau­pun­gis­sa. Sa­moin ym­pä­ris­töä tu­ho­a­vas­ti voi elää niin tii­viis­ti kau­pun­gis­sa asu­en kuin siel­lä, mis­sä etäi­syys lä­hi­naa­pu­rei­hin mi­ta­taan ki­lo­met­reis­sä.

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sek­si jo­kai­sen meis­tä oli­si syy­tä mui­den osoit­te­lun si­jaan kat­soa re­hel­li­ses­ti pei­liin ja ky­syä, teen­kö juu­ri minä riit­tä­väs­ti. Ovat­ko ku­lu­tus­va­lin­ta­ni ym­pä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­viä? Mil­lai­sia ar­vo­ja minä vä­li­tän lap­sil­le­ni?

Keskusta on val­mis­tel­lut ja jul­kais­sut va­ra­pu­he­mies Mau­ri Pek­ka­ri­sen joh­dol­la alu­e­ke­hi­tys­lin­jauk­sen­sa.

Mie­les­täm­me suo­ma­lai­set saa­vat asua ja teh­dä työ­tä pai­kas­ta riip­pu­mat­ta siel­lä, mis­sä ar­ki tun­tuu su­ju­val­ta ja mie­li voi hy­vin. Osal­le tuo hy­vin­voin­nin läh­de on kau­pun­gin vi­li­näs­sä, osal­le seu­tu­kau­pun­kien pal­ve­lui­den ää­rel­lä, osal­le maa­seu­dun rau­has­sa.

Puo­lu­eem­me ha­lu­aa tu­kea kes­tä­vää kau­pun­ki­ke­hi­tys­tä, mut­ta sa­mal­la tar­vi­taan te­hok­kai­ta toi­mia maa­kun­tien ja seu­tu­jen elin­voi­man li­sää­mi­sek­si. Kau­pun­kien ohel­la myös ky­liä ja maa­seu­tua – sekä näi­den ih­mi­siä – on oi­keus ja ilo puo­lus­taa.

 

Kolumni Suomenmaassa 18.1.2019

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistusta on tehty Suomessa jo toistakymmentä vuotta. Uudistus on ollut välttämätön ja kiireellinen jo pitkään. Ennen kaikkea uudistuksessa on kyse ihmisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden tasapuolisesta turvaamisesta koko maassa.

Ikääntyvässä Suomessa liian moni kohtaa sen palveluiden arjen, jossa terveyskeskuslääkärille ei pääse, vaikeuksiin joutuneet perheet eivät saa apua ja vanhukset jäävät ilman inhimillistä hoitoa. Meidän on taattava hyvät ja kaikkien saavutettavissa olevat terveyspalvelut kaikkialle. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelut on siirrettävä nykyistä laajemmalla järjestämisvastuulle.

Sosiaalidemokraattien suulla on tarjottu vastikään vaalilupauksena tuhatta uutta lääkärivirkaa. Tätä ajatusta on hellinyt myös Lääkäriliitto ja tarttuipa siihen viime sunnuntain Helsingin Sanomat. Totuus on kuitenkin, ettei sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmavyyhteä ratkaista lääkäreiden määrää lisäämällä.

Kyse on yksinkertaistavasta ja harhaanjohtavasta ajattelusta. Sote-palveluiden perusongelma on lääkäreiden määrää laajempi kysymys. Jos terveydenhuollon ongelmat ratkeaisivat 1 000 lääkärillä, olisivat demarit sen toteuttaneet viime hallituskaudella, kun heillä oli vastuuministereiden paikat.

Kansalaisten kannalta selkein ongelma on toki se, että lääkäriin ei pääse. Lääkäripula johtuu ennen kaikkea kuntien rahapulasta, jota nyt korjataan sote-uudistuksella. Ikääntyvässä Suomessa moni kunta on hankaluuksissa kykynsä kanssa järjestää riittävät ja yhtäläiset palvelut asiakkailleen. Uudistus vie palveluiden järjestämisvastuun kunnilta maakunnille ja rahoitusvastuun kunnilta valtiolle. Tämä tehdään sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rahoituksen kestävyyden vuoksi.

Lääkäriliiton lukujen mukaan lääkäreiden määrä on noussut vuodesta 2000 viidellä tuhannella. Lääketieteen perustutkintokoulutusta on viime vuosina lisätty. Lääkäreitä on Suomessa enemmän kuin koskaan. Sote-palveluiden ongelmat on lääkärimäärää laaja-alaisempi kysymys. Meidän on pidettävä huolta myös muiden sote-ammattilaisten riittävyydestä ja resursoinnista. Potilaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen edellyttää muun muassa hoitajia, fysio- ja toimintaterapeutteja, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä niin sosiaalitoimessa kun terveydenhuollossa sekä näiden saumatonta yhteistyötä.

Sote-ja maakuntauudistuksella pyritään järjestelmäremontin kautta vahvistamaan peruspalveluita. Tämä toivottavasti lisää myös perusterveyshuollon houkuttelevuutta lääkäreiden työpaikkana. Liian vähälle huomiolle on jäänyt se, että toteutuessaan sote- ja maakuntauudistus yhdistää sote-, kuntoutus- ja työelämäpalvelut saman järjestäjätahon eli maakunnan alle.

Se tarkoittaa puolestaan aivan uudenlaista mahdollisuutta ohjata ihmiset juuri hänen tarvitsemiensa palveluiden äärelle.

Kolumni Iisalmen Sanomissa 10.tammikuuta 2019

Sain tilaisuuden vierailla päivätoimintakeskus Jussinpihassa Lapinlahdella. Jussinpihan päivätoiminta on suunnattu kaikille lapinlahtelaisille ikäihmisille. Sain kuulla usean vanhuksen toteavan, että Jussinpihan toiminta on heille ”elinehto”. Sieltä löytyy monenlaista harrastus- ja liikuntapiiriä. Ja sieltä löytyvät ystävät.

Kaikilla yhteiskunnan jäsenillä, myös ikäihmisillä, tulee olla mahdollisuus osallisuuteen. Jokainen meistä tarvitsee tunteen, että kuuluu johonkin. Että tänäkin päivänä minulla on syy nousta vuoteesta.

Läheiset ihmiset ovat meille kaikille voimavara, mutta iän karttuessa läheisten merkitys kasvaa entisestään. Tälläkin hetkellä iäkkäitä, vammaisia tai sairaita läheisiään auttaa pitkästi yli miljoona suomalaista. Monen ikäihmisen arjen sujumista mahdollistaa joku perheenjäsen tai ystävä. Saatu apu on korvaamatonta.

Kaikilla vanhuksilla ei kuitenkaan ole läheisiä tai he asuvat kaukana. 75 vuotta täyttäneistä yksinäisyydestä kärsii yli kolmannes.  Väestön ikääntyessä myös yksin asuvien iäkkäiden määrä lisääntyy merkittävästi. Aitoja kohtaamisia kaipaa elämäänsä jokainen. Ajattelen yhteyden kanssaihmisiin olevan tämän ihmisenä olon perusta.

Yksinäisyys on vakava asia. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä sekä alentavan muistia. Yksinäisyys voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan. Kyseessä on paitsi yksilölle vaikeaa kärsimystä aiheuttava ongelma, myös kansantaloudellinen kysymys. Yksinäiset käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin muut ikäisensä.

Lähes jokaisessa kunnassa on vähintään yksi vanhuksille ja usein myös vammaisille suunnattu päivätoimintakeskus. Noiden seinien sisällä tehdään valtavan merkityksellistä toimintaa. Mahdollisuus harrastaa, liikkua, ruokailla ja rupatella yhdessä. Olla osallisena, tulla näkyväksi omine tarpeineen. Se ei ole kaikille itsestäänselvyys.

On tärkeää ymmärtää, että vanhuutta on monenlaista. Ikäihmisissä on laaja kirjo yksilöitä muun muassa erilaisine kulttuuritaustoineen, tapoineen, arvoineen ja arvostuksineen. Vanhustyötä tekevältä tämä vaatii ymmärrystä, hienotunteisuutta ja kunnioitusta. Vanhusmyönteinen Suomi syntyy eri ikäisten ihmisten ja päätöksentekijöiden käytännön arvovalinnoista. Viime kädessä kyse on vanhusten yhdenvertaisuudesta palveluissa, siitä että jokainen vanhus pääsisi yhtäläisesti hänelle kuuluvien palveluiden ääreen ja kokisi tulevansa niissä ymmärretyksi, arvostetuksi ja huomioiduksi.

 

Hannakaisa Heikkinen

Kansanedustaja

Suomen Keskustan varapuheenjohtaja

Kiuruvesi

 

Kolumni Savon Sanomissa ja Karjalaisessa 2.1.2019

Digi-sana herättää monessa vielä ahdistusta ja digipalvelut voivat tuntua joltakin tulevaisuuden hupatukselta. Digitaaliset palvelut ovat kuitenkin jo todellisuutta ja niiden kautta voimme hoitaa monet asiat sujuvasti pitkienkin välimatkojen takaa. Monelle on tuttua arkea veroilmoituksen täyttö, vahinkoilmoituksen teko vakuutusyhtiölle, ajanvaraus hierojalle tai kampaajalle tai laskujen maksu mobiiliyhteyksien kautta. Mobiiliyhteydet voivat olla pelastus myös kyläkouluille.

Parhaillaan on käynnissä mobiilikoulukokeilu, jossa Uudenmaan Lapinjärven ja Keski-Pohjanmaan Kannuksen kunnissa sijaitsevien kahden koulun opetus yhdistetään etäyhteyksien avulla. Etäopetus voi kuitenkin toimia enintään tukevana opetusmuotona, sillä täysin ilman opettajaa opetus ei tietenkään lasten kohdalla etänä voi toimia. Ideana on, että aineita voisi esimerkiksi jakaa opettajien välillä. Näin jokaiseen aineeseen ei tarvitsisi palkata omaa opettajaa molempiin kouluihin ja siten etäyhteyksien avulla pienet koulut pärjäävät vähemmillä resursseilla.

Lapinjärvi ja Kannus tekevät kokeilullaan uraauurtavaa työtä. Tavoitteena on luoda etäopetusmalli koko Suomen käyttöön. Yhtenä toiveena on, että mobiilikoululla voitaisiin esimerkiksi pelastaa lakkautusuhan alla olevia kyläkouluja. Etäopetusmallia toteutetaan Juha Sipilän (kesk) hallituksen Kokeileva Suomi -kärkihankkeen alla ja se myös palkittiin elokuussa ennakkoluulottomasta tavasta etsiä ratkaisuja pienten kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Koulujen lakkautuksia perustellaan säästöillä. On kuitenkin lukuisia tutkimuksia siitä, ettei todellisia säästöjä kuitenkaan olla saatu aikaan. Massiivisesti lisääntyneet koululaiskyyditysten kustannukset, lasten pidentyneiden koulupäivien, tuttujen aikuisten häviämisen ja ryhmäkokojen kasvamisen aiheuttama pahoinvointi ja syrjäytymisriskin kasvu – ne ovat kaikki totta. Koulu on kylän sydän ja kiistämätön elinvoimatekijä. Kun nyt ollaan löytämässä aitoja ratkaisuja pienten koulujen tulevaisuuden turvaamiseksi, ei kannata tehdä lyhytnäköistä säästöpolitiikkaa. Elävät kylät ja kuntakeskukset ovat koko Suomen etu.

Hannakaisa Heikkinen

kansanedustaja

Suomen Keskustan varapuheenjohtaja

Kiuruvesi

Alueiden elinvoimaa ei ole ilman kestävää väestörakennetta. Tilastokeskus julkaisi marraskuussa tuoreen väestöennusteen, jonka mukaan suomalaisten lasten ja nuorten määrä on vähenemässä ennakoitua nopeammin. Viimeisen seitsemän vuoden aikana syntyvyys Suomessa on pienentynyt peräti viidenneksellä. Ensi syksynä julkistetaan erikseen vielä alueelliset ennusteet. Matalan syntyvyyden aikana on oletettavaa, että ne näyttävät useimmille alueille enemmän miinusta kuin plussaa.

Väestörakenne on mitä suurimmassa määrin aluepolitiikkaa, se liittyy muun muassa siihen, millaisia palvelurakenteita supistuvan väestön alueilla on mahdollista pitää ja siihen, riittääkö yrityksille työvoimaa. Myönteistä väestökehitystä tukee syntyvyyden ohella myös maahanmuutto.

Jo nyt Pohjois-Savossa on useita toimialoja, joissa työvoiman tarjonta ei riitä täyttämään kysyntää. Ylä-Savossa tilanne on kriittinen etenkin teknologiateollisuudessa. Työ- ja elinkeinohallinnon arvioiden mukaan alueen työvoimahaasteet tulevat kiihtymään entisestään ja on todennäköistä ettei kotimainen työvoima riitä täyttämään avoimia työpaikkoja.

Tarvitsemme työvoiman tarveharkinnan esteiden purkua ja meidän on pystyttävä työllistämään paremmin myös ulkomaalaistaustaiset opiskelijat, jotka suorittavat opintojaan alueemme oppilaitoksissa. On resurssien hukkausta, jos päästämme nämä meille opiskelemaan tulleet opiskelijat lähtemään pois hyvä koulutus ”kainalossaan”. Heidät pitää nykyistä paremmin sitoa ja juurruttaa alueelle ja yrityksiin jo opiskelun aikana.

Tarvitsemme myös enemmän tolkullisia maahanmuuton puolestapuhujia. Nyt keskustelua käydään usein kriittisen ääripään eikä maltillisen ja kokonaiskuvan ymmärtävän enemmistön voimin. Viime kädessä kyse on kuitenkin alueemme eli meidän kaikkien omasta tulevaisuudesta.

Ratkaiseva kysymys koko Itä-Suomen elinvoimalle on laadukas ja saavutettavissa oleva koulutus. Se tarkoittaa toisen asteen sekä korkea-asteen koulutuspaikkojen säilymistä. Tarvitsemme niin ammattikouluja, lukioita, kuin korkea-asteen oppilaitoksia. Oppilaitokset säteilevät laajasti hyvää: Ne tekevät merkittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa alueen yritysten kanssa sen ohella että ne kouluttavat osaavia ammattilaisia, joista myös elinkeinoelämä hyötyy.

Ylä-Savossa on osoitettu, että täällä ”periferissa” kannattaa asua, tehdä työtä ja yrittää. Meillä on maailmanluokan vientiyrityksiä, joilla menee lujaa. Tuon vauhdin soisi pysyvän. Asumisen ja elämisen laatu on meillä huippuluokkaa. Meillä on täydet mahdollisuudet luoda ja ylläpitää menestystä.

Teemme tulevaisuutemme itse. Väestöennusteen ei tarvitse olla itseään toteuttava. Moniin asioihin pystymme vaikuttamaan eduskunnassa politiikan keinoin, mutta asennemuutokseen koskien maahanmuuttoa ja lapsimyönteistä ilmapiiriä tarvitaan kaikki mukaan. Tässä asiassa me kaikki olemme vaikuttajia niin työtovereina, esimiehinä, opettajina, vanhempina kuin isovanhempinakin. Ylä-Savo ansaitsee panoksemme.

 

Hannakaisa Heikkinen
Keskustan varapuheenjohtaja
Kansanedustaja, Kiuruvesi

 

Kolumni Iisalmen Sanomissa 8. joulukuuta 2018

Tuskin mistään tulee kansanedustajille niin paljon palautetta kuin tiestön kunnosta. Ymmärrän kaiken palautteen täysin, huonokuntoisilla teillä itsekin säännöllisesti ajavana. Samalla haluan hieman aukaista asiaa laajemmin, sillä paljon on myös tehty.

Niin sanotun korjausvelan määrän on annettu kasvaa noin 2,5 mrd. euroon. Viime vaalikaudella, Kataisen ja Stubbin ollessa pääministereitä, hallitusten liikennepoliittiseen selontekoon kirjattiin erikseen, että rahoituksen ollessa niukkaa alempiasteisen väylien kunnossapidossa joustetaan. Seuraukset näkyvät.

Hallitus osoitti vuosille 2016 – 2019 korjausvelan kuromiseen noin miljardi euroa. Teiden kunnosta kertoo kuitenkin se, ettei korjausvelkaa saada näin merkittävillä panoksilla juuri pienenemään, ainoastaan sen kasvua on taitettu ja pahimpia kohteita korjattu. Alueellamme merkittävin kohde oli romahtamispisteessä olleen Jännevirran sillan uusiminen. Lisäksi korjausvelkarahaa on kohdennettu kantateiden, seututeiden ja sorateiden kunnostukseen.

Tällä kaudella yksityisteiden valtionapuihin on saatu 10 miljoonan euron korotus, ensi vuonna vielä 4 miljoonaa euroa lisää. Yksityistiet unohtuvat usein julkisesta keskustelusta, mutta on muistettava niiden muodostavan välttämättömän osan tiestöä.  Asukkaiden, mökkiläisten ja matkailijoiden lisäksi yksityisteitä pitkin kulkee ruoka kauppaan ja puut tehtaille.

Talvikunnossapidon hoitoluokitusta uudistettiin viime keväänä. Kuluvan vuoden lisäbudjettiin sekä valtion ensi vuoden budjettiin on ehdotettu lisärahoitusta juuri talvikunnossapitoon. Talvet ovat muuttuneet tienpidon kannalta haasteellisimmiksi. Leudot talvet pahentavat tiestön ongelmia, kun routa ei suojaa tien rakenteita ja kelirikoista tulee vaikeita.

Ministeri Berner hakee keinoja rahoittaa paitsi korjausvelkahankkeita, myös tärkeitä uusia väylähankkeita. Rahoitusta pitäisi riittää molempiin, mikä vaatii tasapainottelua. Maanteiden ja alemman asteen tieverkon korjaustöiden lisäksi on olemassa merkittäviä muita kiireellisiä liikenne- ja väylähankkeita. Itä-Suomen osalta on puhuttu ns. kolmen tunnin junasta, joka tarkoittaa radan oikaisua niin että esimerkiksi Savoon pääsisi jatkossa nopeammin. Tämä on äärimmäisen tärkeä hanke tasapainoisen aluekehityksen turvaamiseksi ja ihmisten sekä elinkeinoelämän tarpeiden huomioimiseksi. Juuri tämän kaltaisilla hankkeilla patoamme muuttoliikennettä pääkaupukiseudulle.

Olen esittänyt haja-asutusalueiden 16-vuotiaille nuorille rajattua ajo-oikeutta klo 06-22 aikavälille. Esityksen tarkoitus on helpottaa nuorten koulumatkoja ja asumista kotona. Tämä helpottaisi maaseudun nuorten sekä perheiden asemaa ja arkea. Olisi iso asia, jos toisella asteella opiskeleva nuori voisi asua opiskeluiden aikana kotona tai että haja-asutusalueella asuvilla nuorilla olisi mahdollisuus harrastaa siinä missä kaupungissa asuvillakin. Kyse on tasa-arvokysymyksestä mutta myös maaseudun elinvoiman kysymyksestä.

 

Hannakaisa Heikkinen

Kansanedustaja

Suomen Keskustan varapuheenjohtaja

 

Kolumni Kiuruvesilehdessä 5.12. 

Ti­las­to­kes­kus jul­kai­si hil­jat­tain uu­den vä­es­tö­en­nus­teen­sa. Sen mu­kaan suo­ma­lais­ten las­ten ja nuor­ten mää­rä on vä­he­ne­mäs­sä no­pe­am­min kuin ai­kai­sem­min on en­na­koi­tu.  Vii­mei­sen seit­se­män vuo­den ai­ka­na syn­ty­vyys on pie­nen­ty­nyt pe­rä­ti vii­den­nek­sel­lä. En­si syk­sy­nä jul­kis­te­taan erik­seen alu­eel­li­set en­nus­teet, jot­ka ole­tet­ta­vas­ti näyt­tä­vät use­am­mil­le alu­eil­le enem­män mii­nus­ta kuin plus­saa.

Väestöennusteet liit­ty­vät mitä suu­rim­mas­sa mää­rin alu­e­po­li­tiik­kaan, sii­hen mil­lai­sia pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta su­pis­tu­van vä­es­tön alu­eil­la on mah­dol­lis­ta pi­tää ja sii­hen, riit­tää­kö yri­tyk­sil­le työ­voi­maa. Jos työ­voi­maa ei ole, voi kan­nat­ta­vam­paa ol­la teh­dä pää­tös siir­tää yri­tys­toi­min­ta sin­ne, mis­sä työ­voi­maa on saa­ta­vil­la – jos­kus jopa ul­ko­mail­le. Alu­ei­den elin­voi­man edel­ly­tys on kes­tä­vä vä­es­tö­ke­hi­tys.

Mi­kä­li en­nus­teet to­teu­tu­vat, jat­kos­sa en­tis­tä pie­nem­män työ­i­käis­ten jou­kon voi­min ra­hoi­tet­tai­siin mer­kit­tä­vä osa yh­teis­kun­nan pal­ve­lu­ja. Al­hai­nen syn­ty­vyys luo myös elä­ke­jär­jes­tel­män yl­le uu­sia var­jo­ja. Voim­me yh­teis­kun­ta­na joko pyr­kiä vai­kut­ta­maan ti­lan­tee­seen yrit­tä­mäl­lä es­tää näin dra­maat­ti­nen vä­es­tön vä­he­ne­mä – tai vaih­to­eh­toi­ses­ti yrit­tää so­peu­tua.

Sopeutuminen tar­koit­tai­si eit­tä­mät­tä ko­vaa tu­le­vai­suut­ta esi­mer­kik­si jul­ki­sil­le hy­vin­voin­ti­pal­ve­luil­le tai eläk­kei­den ta­sol­le, mi­kä­li ve­ron­mak­sa­jien mää­rä tu­lee ole­maan suh­teel­li­sen al­hai­nen. Sik­si vai­kut­ta­mi­sen tie oli­si kan­na­tet­ta­vam­pi tie. Tar­vit­sem­me lap­sia, työn­te­ki­jöi­tä ja yrit­tä­jiä li­sää.

Yk­si pi­kai­ses­ti työn al­le otet­ta­va asia on työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton es­tei­den pur­ka­mi­nen. Yri­tyk­set tar­vit­se­vat ki­pe­äs­ti osaa­jia, osaa­ja­pu­la on akuut­ti jo nyt. Mei­dän tu­lee myös hel­pot­taa Suo­mes­sa opis­ke­le­vien ul­ko­maa­lais­ten työl­lis­ty­mis­tä Suo­meen. Ul­ko­maa­lais­taus­tai­sen työl­lis­tä­mi­seen liit­tyy myös pal­jon tur­hia asen­tei­ta. Lisäksi mei­dän on py­rit­tä­vä li­sää­mään syn­ty­vyyt­tä.

Syn­ty­vyy­den rei­pas las­ku pa­kot­taa myös poh­ti­maan, mitä se ker­too yh­teis­kun­nas­ta ja sii­tä to­del­li­suu­des­ta, mis­sä nuo­ret ai­kui­set elä­vät. Moni ko­kee elä­vän­sä epä­var­muu­den maa­il­mas­sa. Moni kan­taa ai­toa tus­kaa glo­baa­leis­ta ky­sy­myk­sis­tä, maa­il­man ja eli­nym­pä­ris­tön ti­las­ta. Osal­la miet­teet ovat ar­ki­sem­pia: eh­kä ase­ma työ­mark­ki­noil­la on ohut, ja eten­kin nuo­ret nai­set poh­ti­vat hei­ken­tää­kö per­heel­lis­ty­mi­nen työl­lis­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Joku saat­taa ki­puil­la so­pi­van kump­pa­nin puu­tet­ta tai sitä, et­tei las­ta edes ole mah­dol­lis­ta saa­da. Osal­la puo­les­taan oma ar­ki saat­taa ol­la sel­lais­ta sel­viy­ty­mis­tä, et­tä sen kes­kel­lä tun­tuu mah­dot­to­mal­ta aja­tel­la, et­tä oli­si vas­tuus­sa pie­nes­tä ih­mi­ses­tä, saa­ti use­am­mas­ta.

Vaikuttamisen kei­not läh­te­vät esi­mer­kik­si per­he­myön­tei­sem­män yh­teis­kun­nan luo­mi­ses­ta eri kei­noin. Mei­dän po­lii­tik­ko­jen on poh­dit­ta­va re­hel­li­ses­ti, tu­kee­ko pal­ve­lu- ja etuus­jär­jes­tel­mä per­hei­tä riit­tä­väs­ti. Li­säk­si tämä prob­le­ma­tiik­ka al­le­vii­vaa per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen tär­keyt­tä ja kii­reel­li­syyt­tä.

Vä­es­tö­en­nus­teen ei tar­vit­se ol­la it­se­ään to­teut­ta­va. Mo­niin asi­oi­hin pys­tym­me vai­kut­ta­maan po­li­tii­kan kei­noin, mut­ta asen­ne­muu­tok­seen kos­kien maa­han­muut­toa ja lap­si­myön­teis­tä il­ma­pii­riä tar­vi­taan koko kan­sa­kun­ta mu­kaan.

 

Kolumni Suomenmaassa 30.11.2018