Entries by hannakaisa

Kuka rakentaa tulevaisuutemme?

Alueiden elinvoimaa ei ole ilman kestävää väestörakennetta. Tilastokeskus julkaisi marraskuussa tuoreen väestöennusteen, jonka mukaan suomalaisten lasten ja nuorten määrä on vähenemässä ennakoitua nopeammin. Viimeisen seitsemän vuoden aikana syntyvyys Suomessa on pienentynyt peräti viidenneksellä. Ensi syksynä julkistetaan erikseen vielä alueelliset ennusteet. Matalan syntyvyyden aikana on oletettavaa, että ne näyttävät useimmille alueille enemmän miinusta kuin plussaa. Väestörakenne […]

Viikkokirje 49/2018

perjantaina 7.12.   Viikkokirjeessäni palaan itsenäisyyspäivän tunnelmiin, kerron hieman sosiaali- ja terveysvaliokunnan lakialoitteesta veteraaniasioihin liittyen ja nostan vielä esiin muutaman muun eduskuntaviikon ajankohtaisen asian.   Itsenäisyyspäivä Suomi vietti eilen 101. itsenäisyyspäiväänsä. Itsenäisyyspäivää vietettiin ympäri maata arvokkaissa tunnelmissa, itsenäisestä isänmaasta iloiten. Minulla oli ilo juhlia itsenäisyyspäivää puolisoni Harrin kanssa Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa. Linnanjuhlia vietettiin […]

Keskustan Heikkinen: Varhaiskasvatuksessa panostettava laatuun eikä halpuuttamiseen

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen vaatii varhaiskasvatuksen laadun vahvistamista maksuttomuuden tavoittelun sijaan. Kohtuulliset ryhmäkoot ja koulutetun henkilökunnan riittävyys ovat maksuttomuutta tärkeämpiä tavoitteita, toteaa Kuntaliiton tuoreeseen tutkimukseen viittaava Heikkinen.   – Keskustalle tärkeimpiä tavoitteita ovat laadukas varhaiskasvatus, pienet ryhmäkoot sekä osaavan henkilökunnan riittävyys päiväkodeissa. Puolueiden on nyt kerrottava, panostaisivatko ne laatuun vai halpuuttamiseen, vaatii Heikkinen.   Kuntaliiton […]

Tieverkko ja liikenneyhteydet kärsivät lyhytnäköisestä politiikasta

Tuskin mistään tulee kansanedustajille niin paljon palautetta kuin tiestön kunnosta. Ymmärrän kaiken palautteen täysin, huonokuntoisilla teillä itsekin säännöllisesti ajavana. Samalla haluan hieman aukaista asiaa laajemmin, sillä paljon on myös tehty. Niin sanotun korjausvelan määrän on annettu kasvaa noin 2,5 mrd. euroon. Viime vaalikaudella, Kataisen ja Stubbin ollessa pääministereitä, hallitusten liikennepoliittiseen selontekoon kirjattiin erikseen, että rahoituksen […]

Viikkokirje 48/2018

Perjantaina 30.11.   Viikkokirjeessä on tällä kertaa aiheena ehdotukseni alle 16-vuotiaiden rajatusta ajo-oikeudesta, esitys vammaispalvelulaiksi sekä Suomenmaan kolumnini väestökehityksestä   Ehdotus alle 16-vuotiaiden rajatusta ajo-oikeudesta Olen tällä viikolla ehdottanut 16-vuotiaille nuorille rajattua ajo-oikeutta haja-asutusalueille. Rajatulla tarkoitan ajo-oikeuden rajaamista 06-22 aikavälille. Rajattu ajo-oikeus helpottaisi toisella asteella opiskelevien nuorten kulkemista ja asumista kotona. Julkisen liikenteen ulottumattomissa asuvat […]

Keskustan Heikkinen: 16-vuotiaille rajattu ajo-oikeus helpottamaan haja-asutusalueilla asuvien arkea

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen ehdottaa 16-vuotiaille rajattua ajo-oikeutta haja-asutusalueille. Ajo-oikeus pitäisi rajata aikavälille 06-20. – Rajattu ajo-oikeus helpottaisi toisella asteella opiskelevien nuorten kulkemista ja asumista kotona. Julkisen liikenteen ulottumattomissa asuvat nuoret voisivat esimerkiksi ajaa kouluun, kuljettaa samalla kavereita sekä hoitaa harrastekuljetuksia ja perheen päivittäisiä asioita. Tämä tasa-arvoistaisi ja helpottaisi maaseudun ja haja-asutusalueiden nuorten sekä […]

Väes­tö­en­nus­tetta ei voi väistää

Ti­las­to­kes­kus jul­kai­si hil­jat­tain uu­den vä­es­tö­en­nus­teen­sa. Sen mu­kaan suo­ma­lais­ten las­ten ja nuor­ten mää­rä on vä­he­ne­mäs­sä no­pe­am­min kuin ai­kai­sem­min on en­na­koi­tu.  Vii­mei­sen seit­se­män vuo­den ai­ka­na syn­ty­vyys on pie­nen­ty­nyt pe­rä­ti vii­den­nek­sel­lä. En­si syk­sy­nä jul­kis­te­taan erik­seen alu­eel­li­set en­nus­teet, jot­ka ole­tet­ta­vas­ti näyt­tä­vät use­am­mil­le alu­eil­le enem­män mii­nus­ta kuin plus­saa. Väestöennusteet liit­ty­vät mitä suu­rim­mas­sa mää­rin alu­e­po­li­tiik­kaan, sii­hen mil­lai­sia pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta su­pis­tu­van vä­es­tön alu­eil­la on […]

Viikkokirje 47/2018

pe 23.11.2018 Viikkokirjeessäni kirjoitan tällä kertaa mm. liikuntapoliittisesta selonteosta, alueellisesta kuljetustuesta ja Luonnonvarakeskuksen päivitetyistä metsänkasvu-arvioista.   Liikuntapoliittinen selonteko Eduskunta käsitteli tiistaina liikuntapoliittista selontekoa. Kyseessä on valtioneuvoston laatima ohjelma, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia liikunnan lisäämiseksi ja urheilun kehittämiseksi. Selonteon taustalla on huoli suomalaisten vähäisestä liikkumisesta, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannusvaikutuksia etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Toinen merkittävä selonteon tavoite […]

Kuka kirjoittaisi terveysreseptin

Olemme viime kuukausina työstäneet Keskustan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linjauksia työryhmässä, jonka työtä olen saanut olla johtamassa. Yksi tuon matkan varrella pohdituttanut asia on ollut yksilön terveysvalinnat ja niihin onnistunut ohjaaminen. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviin valintoja ei tehdä syyllistämisen tai holhoamisen voimalla. Toivoisin että sormen heristelyn sijaan onnistuisimme rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa terveyttä edistävien valintojen […]

Viikkokirje 46/2018

Perjantaina 16. marraskuuta   Viikkokirjeen aiheena on muun muassa opposition vaihtoehdot valtion talousarvioksi, yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvan parantaminen ja osatyökykyisten työllistämismahdollisuudet.   Varjobudjetit Eduskunnassa käytiin tällä viikolla keskusteluja opposition varjobudjeteista eli opposition vaihtoehdoista valtion talousarvioksi ensi vuonna. On sinänsä tärkeää, että varjobudjetteja laaditaan, mutta usein ne perustuvat varsin höttöiselle pohjalle. SDP:n vaihtoehto on heidän mukaansa työllistävämpää […]